Rendl Jaroslav 368 b.
Šulc David 363 b.
Tácha Petr 288 b.

Stanovy

STANOVY

občanského sdružení "Strahovští osvoboditelé silnic"

Článek I
Úvodní ustanovení - Název občanského sdružení (dále jen sdružení) a základní údaje:

Název sdružení: Strahovští osvoboditelé silnic, zkratka SOS
Sídlo sdružení: Komenského 210, 252 25 Jinočany, Česká republika
IČ: 26616424

Jméno cyklistického týmu, pod kterým sdružení vystupuje navenek:

 1. v případě, kdy sdružení, resp. cyklistický tým sdružení, nebude mít titulárního partnera nebo sponzora: AB Cycling (Amateur Bohemia Cycling)
 2. v případě, kdy sdružení, resp. cyklistický tým sdružení, bude mít smluvního titulárního partnera nebo sponzora, vystupuje jako: „Název partnera nebo sponzora“ Cycling

Článek II
Právní postavení sdružení

 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.
 2. Sdružení je právnickou osobou registrovanou ministerstvem vnitra.

Článek III
Cíl činnosti sdružení

Cílem sdružení je dobrovolné sdružování občanů se zájmem o cyklistiku a podpora sportovních aktivit v oblasti cyklistiky a to ve formě:

- účastí na závodních i nezávodních cyklistických akcích,
- organizováním a pořádáním cyklistických akcí.

Článek IV
Členství

1) Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let, osoby mladistvé se souhlasem zákonného zástupce a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení. Čestné členství řeší článek XII.

2) O přijetí za člena sdružení rozhoduje, s doporučením alespoň dvou řádných členů sdružení, představenstvo sdružení.

3) Členství vzniká dnem přijetí za člena.

4) Dokladem členství je potvrzení o členství vydané představenstvem.

5) Zánik členství:
a) vystoupením člena písemným oznámením
b) úmrtím člena
c) u právnické osoby jejím zrušením
d) zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady
e) zrušením členství představenstvem z důvodu neplnění povinností člena dle Článku V, zejména z důvodu poškozování dobrého jména sdružení a působení v neprospěch sdružení.
f) zánikem sdružení

Článek V
Práva a povinnosti členů

 1. Člen má právo zejména:
  a) podílet se na činnosti sdružení
  b) volit a být volen do orgánů sdružení
  c) obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření
  d) člen sdružení má právo účastnit se pravidelných schůzí představenstva a valných hromad sdružení

  2. Člen má povinnost zejména:
  a) dodržovat stanovy sdružení
  b) aktivně se podílet na plnění cílů sdružení
  c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení
  d) člen je povinen platit příspěvky ve výši stanovené představenstvem. Čestný člen neplatí členské příspěvky.
  e) člen se zavazuje podílet se na šíření dobrého jména a pověsti sdružení a svým jednáním nepůsobit proti jeho zájmům

Článek VI
Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:
a) valná hromada
b) představenstvo
c) revizní komise

Článek VII
Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení
 2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení
 3. Valnou hromadu svolává představenstvo dle potřeby, nejméně však jednou ročně. Představenstvo svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů sdružení
 4. Valná hromada zejména:
  a) rozhoduje o změnách stanov sdružení
  b) schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet sdružení a roční uzávěrku hospodaření
  c) volí na dobu 1 roku členy představenstva a revizní komise
  d) rozhoduje o zrušení členství
  e) rozhoduje o zrušení sdružení.
 5. Valná hromada je usnášení schopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů s hlasem rozhodujícím. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina členů s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášení schopná v počtu přítomných.
 6. Valná hromada rozhoduje prostou většinou přítomných členů.

Článek VIII
Představenstvo

 1. Představenstvo je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.
 2. Představenstvo má nejméně 3 členy.
 3. Představenstvo řídí činnost sdružení v období mezi zasedáním valné hromady. Představenstvo svolává prezident, v jeho nepřítomnosti viceprezident, nejméně dvakrát ročně.

  4. Představenstvo zejména:
  a) volí ze svých členů prezidenta a viceprezidenta představenstva
  b) koordinuje činnost sdružení
  c) svolává valnou hromadu
  d) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady
  e) rozhoduje o přijetí za člena sdružení
 4. Představenstvo zastupuje sdružení navenek a jedná jeho jménem. Každý člen představenstva může jednat jménem sdružení samostatně.
 5. Představenstvo je usnášení schopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů
 6. Představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
 7. Jestliže se přes opakované, nejméně trojí svolání v průběhu 12 měsíců, představenstvo nesejde, usnášeníschopná valná hromada přebírá její pravomoci.

Článek IV
Prezident

 1. Prezident naplňuje rozhodnutí představenstva a zastupuje sdružení navenek, jedná jeho jménem, přijímá zaměstnance sdružení do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech sdružení. Rozsah pravomocí prezidenta stanoví představenstvo.
 2. Prezidenta volí představenstvo sdružení.
 3. Prezident je odpovědný za plnění rozhodnutí představenstva, vedení účetní evidence a plynulý chod sdružení.
 4. Prezident připravuje podklady pro jednání představenstva sdružení.
 5. Prezident má svého zástupce - viceprezidenta. Viceprezidenta může prezident pověřit pravomocemi a povinnostmi, které jsou uvedeny v bodech jedna až čtyři tohoto článku.

Článek X
Revizní komise

 1. Revizní komise je kontrolním orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.
 2. Revizní komise má nejméně tři členy.
 3. Revizní komise vykonává dohled nad hospodařením sdružení a upozorňuje výbor na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně jednou ročně.
 4. Pro zasedání valné hromady vypracovává revizní komise zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti.

Článek XI
Zásady hospodaření

 1. Sdružení hospodaří s movitým a nemovitým majetkem.
 2. Zdroji majetku jsou zejména:
  a) dary a příspěvky fyzických a právnických osob
  b) výnosy majetku
  c) příjmy z činností při naplňování cílů sdružení
 3. Za hospodaření sdružení odpovídá představenstvo, které každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně finanční uzávěrky.
 4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.
 5. Veškeré příjmy jsou používány na pokrytí provozních nákladů klubu, organizování klubových akcí a jako příspěvky členům na jejich závodní aktivity.
 6. Finanční prostředky spravuje pokladník.

Článek XII
Zánik sdružení

 1. Sdružení zaniká:
  a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí valné hromady
  b) rozhodnutím Ministerstva vnitra
 2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

Článek XIII
Závěrečná ustanovení

 1. Na návrh řádného člena a jednomyslným schválením představenstvem mohou být jmenováni čestní členové sdružení z osobností na poli sportu, kteří významným způsobem přispěli k propagaci a rozvoji cyklistiky v ČR a v zahraničí. Při jmenování přebírají tito jmenovací listinu čestného člena sdružení.
 2. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

  3. Toto sdružení vzniklo registrací Ministerstvem vnitra dne: 7. 2. 2003
 3. Tyto stanovy nahrazují ve všech bodech veškeré předchozí stanovy sdružení.


V Praze dne 16. 11. 2021